HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ


ODTÜ İnşaat Eğitim-Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Tanım

Madde 1 

 

a) Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 3/j maddesindeki tanıma dayanılarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olmak üzere İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı (İNİŞEV) Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Uluslararası Müteahhitler Birliği (UMB) ve Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri İşveren Sendikası (İNTES) ile birlikte, ODTÜ Yerleşkesinde ODTÜ-İnşaat Eğitim-Araştırma Merkezi kurulmuştur.

b) Bu Yönetmelikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi "ODTÜ", İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı "İNİŞEV", Türkiye Müteahhitler Birliği "TMB", Uluslararası Müteahhitler Birliği "UMB", Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri İşveren Sendikası "İNTES" ve İnşaat Sektörü Eğitim - Araştırma Merkezi "Merkez" olarak anılacaktır.

c) Merkezin işletmesi ODTÜ ile İNİŞEV, TMB, UMB ve İNTES arasında imzalanan anlaşmalar, işbirliği ve uygulama protokolleriyle sağlanır.

 


Merkezin Amacı

Madde 2 — Merkezin amacı, inşaat endüstrisinde hizmet veren personelin uluslararası sertifika sahibi olmalarını sağlayarak Türk İnşaat firmalarının uluslararası potansiyellerini ve rekabet gücünü geliştirmek ve ulusal inşaat endüstrisine nitelikli işgücü yetiştirmek üzere ara eleman eğitimi kapsamındaki

 

a) İhtiyaca yönelik olarak tanımlanacak araştırmaları yapmak, teşvik etmek, eşgüdümünü sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek,

b) Yurtdışında ve yurtiçinde inşaat endüstrisi mesleki standartları inşaat sektöründe çalışan personelin eğitim ve sertifikasyonu konularındaki gelişmeleri izlemek ve ulusal inşaat sektörünü bilgilendirerek bu gelişmeleri ülkemize aktarmak,


c) Yurtiçi ve yurtdışı benzer merkezlerle iletişim kurmak, işbirliği yapmak,


d) İnşaat sektöründe, ihtiyaç duyulan kuruluşlara, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile işbirliği yaparak, eğitim ve öğretim desteğinde bulunmak, kurs ve seminerler düzenlemek,


e) Araştırma ve uygulama projeleri hazırlayarak uluslararası kuruluşlara başvuruda bulunmaktır.

 


Çalışma Alanı

Madde 3 — Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalarını yürütür.

 


a) Üretilen ve geliştirilen bilgi, teknoloji, yöntem ve bulguları danışmanlık, yayın ve eğitim kursları aracılığıyla inşaat endüstrisine aktarmak,

b) Uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik kurslar ile yetkinlik kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

c) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, yaptırmak, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve çalışmaları desteklemek,

d) Bilimsel ve teknik çalışmalar çerçevesinde kongre, konferans, bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

 


Örgütlenme ve Yönetim

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

 


a) Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

c) Danışma Kurulu

d) Merkez Birimleri ve Proje Grupları

 


Yönetim Kurulu

Madde 5 

 

a) Yönetim Kurulu ODTÜ Rektörünün ilgili Fakültelerin görüşünü alarak atayacağı 4 üye, İNİŞEV’in görevlendireceği 1, TMB ve UMB’nin görevlendireceği 1 ve İNTES’in görevlendireceği 1 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

b) Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden ve aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

c) Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 


Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6 — Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.

 

a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin işletme, idame, personel ve lojistik ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili temel ilke, esas ve usulleri belirlemek, güncel tutmak, uygulama kararlarını vermek ve alınan kararların yürütülmesini takip etmek,

b) Temel ilke, esas ve usuller doğrultusunda gerekli yönerge ve talimatların hazırlanmasını ODTÜ, İNİŞEV, TMB ve UMB temsilcilerinden oluşacak çalışma grupları vasıtasıyla sağlamak,

c) Merkezde yapılacak projeleri, eğitim ve öğretim programlarını gerçekleştirmek üzere kurulacak proje ve çalışma gruplarının çalışma esaslarını belirlemek,

d) Merkez çalışmaları sırasında olabilecek sorunları, yetkili en üst makam olarak, gidermek,

e) Merkez başkanının hazırlayacağı yıllık faaliyet ve dört aylık gelişme raporlarını değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde ODTÜ Rektörlüğüne ve İNİŞEV, TMB ve UMB Yönetim Kurulu Başkanlıklarına sunmak,

f) Merkezin yıl içinde yapacağı çalışmaları belirlemek ve buna göre Merkezin Yıllık Çalışma Plan, Program ve Bütçe dokümanının hazırlanmasını sağlamak,

g) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini saptamak,

h) Merkezde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim programları, sertifikasyon sistemi ve projelerin mali boyutları hususunda görüş bildirmek,

i) Merkez bünyesinde, ihtiyaç duyulduğunda, yeni birimler oluşturmak,

j) Merkez harcamalarına ilişkin rapor hazırlatmak ve izlemek,

k) Merkezin düzenleyeceği eğitim-öğretim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilke, esas ve usulleri belirlemek ve Üniversite Senatosuna sunmak,

l) Danışma Kurulu oluşturmak üzere ilgili kuruluşları belirlemek ve gerekli girişimlerde bulunmak.

 


Merkez Müdürü

Madde 7 

 

a) Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun ODTÜ öğretim üyesi üyeleri arasından ODTÜ Rektörü tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

b) ODTÜ Rektörü, Merkez Müdürünün önerisiyle, en çok iki ODTÜ öğretim üyesini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir,

c) Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla süremez. Bu durumda, yeni bir müdür görevlendirilir,

d) Merkez Müdürü Merkez’de çalışan personelin idare amiridir,

e) Merkez Müdürü Merkezde yürütülen faaliyetlerin teknik ve idari koordinatörü olup, bu faaliyetler içinde bizzat görev alabilir.

 


Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 8 

 

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

d) Merkezin ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ve yurtdışı kuruluşlarla iletişimi ve işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek için girişimlerde bulunmak,

e) Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitiminde, yeni üyelerin belirlenmesi için ODTÜ Rektörlüğü, TMB-UMB, İNİŞEV ve İNTES nezdinde gereken girişimleri yapmak,

f) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların yürütme çalışmalarını takip etmek,

g) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

h) Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının, idari ve teknik personelin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak,

i) Gelir-gider hesaplarını takip etmek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

j) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, dört aylık gelişme raporlarını, bir sonraki yılın çalışma plan ve program taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

k) Merkez demirbaşlarının takibi ve korunması için tedbirler almak,

l) Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için, Yönetim Kurulunun olurunu aldıktan sonra, önerileri ODTÜ Rektörünün onayına sunmak.

 


Danışma Kurulu ve Görevleri

Madde 9 — Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda, ilgili kuruluşların öneri ve düşüncelerini almak amacıyla yılda en az bir kere toplanır. Tercihan aşağıdaki kuruluş ve alanlardan belirlenen temsilcilerden oluşur:

 


a) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

b) Türk Müteahhitler Birliği (TMB)

c) Uluslararası Müteahhitler Birliği (UMB)

d) İnşaat ve Tesisat İşverenleri Sendikası (İNTES)

e) İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı (İNİŞEV)
f) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

g) Edexecel International

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

i) ODTÜ’den konuyla ilgili öğretim üyeleri

j) ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

k) ODTÜ, İNİŞEV, TMB-UMB ve İNTES’in uygun göreceği diğer kuruluşlar.

 


Birimler, Proje ve Çalışma Grupları

Madde 10 — Merkez, amaçları doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetlerini birimler, proje ve çalışma grupları aracılığıyla yürütür. Merkez birimlerinin ve proje ve çalışma gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca hazırlanan yönergeler uyarınca yürütülür.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.