HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ


ODTÜ Yuva ve Anaokulu Yönetmeliği

A - GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmelik,Üniversitede çalışan Akademik ve İdari Personelin çocukları ile herhangi bir nedenle bozulmuş aile birliğinde velayeti ya da vesayeti Üniversite personelinden birine verilmiş çocukların, ırk, din, cinsiyet, uyruk, sosyal köken farkı gözetilmeksizin bir aile ortamı içinde çocuk eğitim bilimi gereklerine uygun olarak bakımlarını sağlamak ve onların beden, ruh, zihin ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, böylece anne ve babaya daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlayarak çocukların bakım ve eğitiminin yanında anne ve babanın da işgücü verimini artırmak amacı ile Yuva ve Anaokulu kuruluş ve yönetim esaslarını belirler.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 'dir.

b)Yuva ve Anaokulu: Üniversite personelinin 3-6 yaş arasındaki çocuklarının Yönetmelik amaçlarına uygun olarak bakıldığı ve eğitildiği yerdir.

c) Anne-Baba: Veli ve vasi anlamında kullanılmıştır.

Yuva ve Anaokuluna Kabul Koşulları

Madde 3 — a) Yuva ve Anaokulunda çocuklar yaşlarına göre gruplandırılır. Yaş gruplarının sayısı ve her grubun kontenjanı Yuva ve Anaokulu Müdürlüğünce belirlenerek Rektörlük onayına sunulur. Her sınıfta aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre çocuk kabulü yapılır. Her grubun kontenjanı yeterli başvuru olduğu takdirde Akademik ve İdari Personel çocuklarına eşit olarak bölünür. Başvuru sayısı yeterli değilse kontenjan doldurulacak biçimde önce ODTÜ yan kuruluşları ve daha sonra ODTÜ dışından çocuk alınabilir.

b)Çocukların Yuva ve Anaokuluna kabulünde Üniversitede görev yapmak üzere tayin edilen Maliye Bakanlığı memurlarına Üniversite personeli gibi işlem yapılır.

c)Bulaşıcı ve ağır hasta olan veya özel bakım ve eğitim gerektiren çocuklar Yuva ve Anaokuluna alınmaz.

d) Uzun süreli hastalık, kaza gibi zorunlu nedenlerle Yuva ve Anaokulu ile ilişiği kesilen çocuğun Yuva ve Anaokuluna tekrar alınması, yer varsa sıra beklenilmeden yapılır.

e) Çocuk alım listesi ilanından sonra 15 gün içinde kayıt yaptırmayan sırasını kaybeder.

Öncelik Sırası

Madde 4 —Yuva ve Anaokuluna çocuk kabulü aşağıda verilen öncelik sırasına göre ve herbir öncelik sırası için hizmet yılı esas alınarak yapılır.

a) Anne veya babadan birinin Üniversite personeli olması, diğerinin ise çocuğun bakımını sağlayamayacak derecede hasta olması (heyet raporu ile belirlenir.), boşanma veya ölüm hali,

b) Anne ve babanın Üniversite personeli olması,

c) Sadece anne veya babanın Üniversite personeli olması (Üniversitedeki hizmet yıllarına göre sıralanır).

d)Babanın Üniversite personeli olması halinde, annenin çalışması, çalışmayan annelere göre öncelik kazandırır.

Üniversite personeli için eşitlik durumunda çocuk kabulü kura çekilerek belirlenir.

Çocuğun Yuva ve Anaokuluna Kabulünde İzlenecek Yol

Madde 5 —Aileden istenecek belgeler:

a) Dilekçe,

b) Çocuğun nüfus cüzdan sureti,

c) Çocuğun sağlık raporu,

d) Çocuğun, anne ve babanın fotoğrafları,

e) Çocuğun boğaz kültür raporu,

f)Çocuğun aşı kartı fotokopisi,

g)Çocuk, anne ve babanın verem savaş dispanserinden alınmış mikro film ve temiz raporu.

Çocuğun Yuva ve Anaokulu ile İlişiğinin Kesilmesi

Madde 6 — Çocuğun Yuva ve Anaokulu ile ilişiği aşağıdaki durumlarda Koordinasyon ve Dayanışma Kurulunun kararı ve Yuva Müdürlüğünce kesilir.

a) Kabule esas bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması,

b) Ailenin ısrarlı olarak Yuva ve Anaokulunun işleyiş ve düzenine aykırı davranışları, ücret ödeme tarihini geciktirmesi veya çocuğun Yuva ve Anaokuluna uyumunun mümkün olmaması (uzmanlarca belirlenecektir),

c) Bir aydan fazla mazeretsiz olarak devamsızlık.

Ücret

Madde 7 — a) Yuva ve Anaokulu giderlerinin karşılanması için çocuk başına alınacak aylık ücret her yıl Ocak ayında Yuva Koordinasyon ve Dayanışma Kurulunca belirlenir. Ücretin belirlenmesinde T.C. Maliye Bakanlığının ilgili genelgesi dikkate alınır. Mali sıkıntı içinde bulunan Üniversite mensuplarının çocuklarının,Yuva Koordinasyon ve Dayanışma Kurulunun önerisi ve Rektörlük onayı ile ücretsiz veya düşük ücretle Yuva ve Anaokuluna kabulü yapılabilir. ODTÜ yan kuruluşlarından gelen çocuklar ile ODTÜ dışından alınacak çocuklar için farklı ücret uygulanır.

b) Ücretler her ay Personel Dairesi Başkanlığınca velinin maaşından peşin olarak kesilir. Kesilen paralar bir kamu bankasında açılacak hesapta toplanır. Gerekli harcamalar Yuva Müdürlüğünün talebi, Rektörlük Makamının onayı ile yapılır.

c) Harcamalar; Üniversite harcama ve satın alma esaslarına göre yapılır.

d) Harcama Kalemleri;

1. Beslenme, sabah kahvaltısı-öğle yemeği-ikindi kahvaltısı,

2.Eğitim araç ve gereçleri,

3. Temizlik giderleri,

4. Mobilya ve mefruşat alımları,

5. Demirbaş alımları,

6. Özel beceri kazandırma ve geliştirme programları,

7. Rektör onayı ile gerekli görülen personelin sosyal haklarını iyileştirme (tazminat).

olarak yapılabilir.

Yuva ve Anaokulu Çalışma Saatleri

Madde 8 —Yuva ve Anaokulu çalışma saatleri 07.30-17.30 arasındadır. Personelin çalışma programı ve nöbet cetvelleri Yuva Müdürlüğünce hazırlanır ve yürütülür.

Kapanma

Madde 9 —Yuva ve Anaokulu,İlköğretim Okullarının açılma tarihinden 1 hafta önce yerleşme (çocukların bir üst sınıfa geçmenin farkına varmaları) nedeniyle kapanır.

 

B - ÖRGÜT

Görevliler

Madde 10 — Yuva ve Anaokulu örgütü aşağıdaki görevlilerden oluşur.

a) Müdür

b)İdari Memur

c)Psikolog

d)Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi

e)Eğitim Elemanları (öğretmen)

f) Doktor

g)Beslenme Uzmanı

h)Hemşire

i)Eğitici Yardımcısı (bakıcı anne)

j)Yardımcı Hizmet Elemanları

k)Koordinasyon ve Dayanışma Kurulu

l) Sağlık Kurulu

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 11 —Yuva ve Anaokulu Müdürü, Yuva ve Anaokulunun amacına uygun bir şekilde hizmet vermesinden yönetilmesinden ve bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Yuva ve Anaokulu Müdürünün emrinde yeteri kadar, İdari Memur, Psikolog,Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi,Öğretmen, Doktor,Beslenme Uzmanı, Hemşire ve Yardımcı Personel görevlendirilir. Görevlendirme koşulları Rektörlükçe belirlenir.

Koordinasyon ve Dayanışma Kurulu

Madde 12 —Yuva ve Anaokulu Müdürü ile yuvada çocukları bulunan Akademik ve İdari Personelin kendi aralarından seçecekleri 3 er veliden oluşur. Kurulun görev süresi 1 yıldır ve başkanı Yuva ve Anaokulu Müdürüdür. Kurul üyeleri her yıl Ekim ayında belirlenir. Eğitim Uzmanı kurul toplantılarına bilgi vermesi için katılabilir. Ancak alınacak kararlar için oy kullanamaz. Kurul ayda bir defa ve gerek görüldüğünde Yuva ve Anaokulu Müdürünün teklifi ile daha sık toplanabilir. Koordinasyon ve Dayanışma Kurulu, Sağlık Kurulu ile koordineli olarak çalışır. Bu kurulun her toplantıda salt çoğunlukla alacağı kararlar bir raporla Genel Sekreterliğe sunulur. Bu kararlar istişari niteliktedir.

Koordinasyon ve Dayanışma Kurulunun Görevleri

Madde 13 —a) Yuva ve Anaokulu hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yıl sonunda uygulamadaki sonuçları değerlendirmek.

b)Çocuk bakım ücretini saptamak.

Sağlık Kurulu

Madde 14 —ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi doktorlarından; Çocuk Doktoru,Aile Hekimi, Mikrobiyoloji Uzmanı ve Yuva ve Anaokulu Hemşiresinden oluşur. Görev süresi 1 yıldır ve başkanı Yuva ve Anaokulu Müdürüdür. Sağlık Kurulu, Yuva ve Anaokulu Koordinasyon ve Dayanışma Kurulu ile koordineli çalışır.

Sağlık Kurulunun Görevleri

Madde 15 —a)Yuva ve Anaokulunun sağlık sorunları ile ilgilenmek, rehberlik yapmak.

b) Rutin sağlık taramaları ve aşıları organize etmek.

Ek Ders Ücreti

Madde 16 —Milli Eğitim Bakanlığında aynı statüdeki öğretmenlere ödenen ek ders ücreti Bütçe Kanunları doğrultusunda Yuva ve Anaokulu öğretmenlerine de ödenir.

Çeşitli Hükümler

Madde 17 — a)Çocuğun günlük hayatında gerekli eşya ve giysilerini aile getirmekle yükümlüdür.

b)Çocuğu program ve vakit cetvelleri esasları içinde,Yuva ve Anaokuluna getirip götürmek sorumluluğu aileye aittir.

c)İlkokula giden çocuklar, tatil dönemlerinde Yuva ve Anaokuluna kabul edilmez.

d) Yuva ve Anaokulu Müdürlüğünün uygun göreceği durumların dışında veliler çocuklarını ziyaret edemez ve misafir çocuk getiremez.

e)Yuva ve Anaokulu Müdürlüğünün hazırladığı eğitim programı haricinde çocuklar için düzenlenen sosyal çalışmalar ve kurslar (Üniversite spor klübü ve veli organizasyonları vb.)Yuva ve Anaokulunun programını engellemeyecek saatlerde yapılabilir. Bu çalışmaların sorumluluğu Yuva ve Anaokulu yönetimi dışındadır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 18 — 28/10/1993 tarihli ve 21742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ODTÜ Yuva Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 19 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 —Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.