Personel Disiplin Soruşturması

            Personelle ilgili disiplin soruşturmaları "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda yürütülür.

            Bu yönetmelikte öngörülmüş disiplin cezaları, uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarmadır. Ağırlıklarına göre, hangi fiillerin hangi cezaları gerektirdiği yönetmelikte ayrı ayrı belirtilmiştir.

            Soruşturmacı tayin edilen kişi soruşturmaya tayin edildiğinin kendisine tebliğinden itibaren 2 ay içerisinde bitirir. Bu süre içerisinde soruşturma bitirilemiyor ise, soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre talep edebilir.  (Yönetmelik m.22)

            Soruşturmacı, hakkında soruşturma başlatılan personelin savunma hakkını tam olarak kullanması konusu üzerinde hassasiyetle durmalıdır.

            Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.

            Soruşturmacı sanığa hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret olduğunu, belirtilen süre içerisinde savunmasını yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı bildiren bir yazı gönderir.

            Sanık, kendisine savunma için 7 günden az olmamak üzere verilen süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

            Soruşturmacı tanık dinler; tanık ifadeleri yeminli olarak alınır. Sanığa yemin teklif edilmez.

            Soruşturmacı, keşif yaptırabilir ve bilirkişiye başvurabilir.

            Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanakta, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifada alınmış ise, sorulan soruları ve cevapları belirtecek biçimde düzenlenir.

            Tutanak, soruşturmacı katip, ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır.

            Yükseköğretim kurumlarının bütün personeli, soruşturmacıların her türlü bilgi, belge, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.

 

 

 

SORUŞTURMA RAPORU:

            Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir.

Raporda;

- Soruşturma onayı,
- Soruşturmaya başlama tarihi,
- Soruşturulanın kimliği ve resmi sıfatı,
- Suç konuları,
- Soruşturma safhaları,
- Deliller,
- Alınan savunma özetlenir.

- Raporda, her suç unsuru ayrı ayrı tahlil edilerek, delillere göre suçun sabit olup olmadığı   tartışılır, uygulanacak disiplin cezası teklif edilir.

- Varsa belgelerin asıl veya onaylı suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

 

            Soruşturma raporu gecikilmeden onay mercie gönderilir.

 

            Disiplin soruşturması sırasında kişilerle yapılan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde alınacak tarihli ve imzalı belge dosyada saklanır.